PRIVACYVERKLARING


1. Algemeen

ENERGIK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. ENERGIK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens steeds zullen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  Over welke persoonsgegevens en doelen het gaat zijn verderop beschreven in dit document.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: zie puntje 10 – Contactgegevens

2. Verantwoordelijkheden

Door uw toegang tot en het gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

ENERGIK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van ENERGIK.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door ENERGIK enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch ENERGIK behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van ENERGIK en dat door de loutere mededeling van informatie aan ENERGIK, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot een privaat gedeelte van de website van ENERGIK middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door ENERGIK worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

De bestuursleden van ENERGIK treden op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die ENERGIK verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de bezoeker zelf invoert via de verschillende contactformulieren op onze website, die ENERGIK verkrijgt van de personen zelf via email of telefonisch voor doeleinden die hieronder beschreven zijn.

3.1 Welke persoonsgegevens

De persoonsgegevens die ENERGIK verzamelt en verwerkt, betreft de volgende gegevens:

 • De Contacten database
  Welke gegevens worden bewaard:
  • Persoonsgegevens: familienaam en voornaam, aanspreking, functie binnen het bedrijf, taal, e-mailadres, en telefoonnummer
  • Bedrijf gerelateerde gegevens: firma- of organisatienaam, type bedrijf of organisatie, adres, btw-nummer, website, rekeningnummer
  • Functionele gegevens per contactpersoon nodig voor de optimale werking: relatie tot de verschillende werkgroepen, historiek van deelname aan activiteiten.
  • Functionele gegevens per bedrijf nodig voor de optimale werking: potentieel of actief lid van Energik en/of het Stoomplatform, of het bedrijf wel of niet opgenomen is in de Leden Matrix met een bedrijfsomschrijving, datum van laatste betaling lidgeld
 • Bestuursleden: gegevens van de leden van het bestuur van ENERGIK
  Welke gegevens worden bewaard:
  • Persoonsgegevens: familienaam en voornaam, e-mailadres
  • Gegevens gerelateerd met het bestuur: functies en verantwoordelijkheden binnen het bestuur, lid van Raad Van Bestuur, Dagelijks Bestuur en/ of Algemene Vergadering
 • Sponsors
  Welke gegevens worden bewaard:
  • Bedrijfsgegevens: Organisatie/firma naam, afdelingsnaam, adres, btw-nummer, website en rekeningnummer
  • Persoonsgegevens van een contactpersoon: familienaam, voornaam, functie, telefoonnummer en e-mailadres
  • Functionele gegevens per bedrijf nodig voor de optimale werking: type sponsoring
 • Deelnemers van een activiteit
  Welke gegevens worden bewaard:
  • Persoonsgegevens: familienaam, voornaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres
  • Bedrijf gerelateerde gegevens: Organisatie/firma naam, afdeling, adres, btw-nummer
  • Inschrijving gerelateerde gegevens: type (deelnemer, spreker of standhouder), lid van Energik en/of het Stoomplatform, en/of het Koelplatform datum en bedrag betaling, inschrijvingsdatum, gestructureerde mededeling.

3.2 Doeleinden

Alle persoonsgegevens worden door ENERGIK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Uitnodiging voor activiteiten
 • Inschrijving en opvolging van de inschrijvingen voor activiteiten
 • Inschrijving en opvolging van de inschrijvingen voor het lidmaatschap van ENERGIEK en/of het STOOMPLATFORM
 • Het aanbrengen van reclame van deze sponsors op de website

Door het invullen van hun gegevens op het webformulier, verstrekken de gebruikers toelating aan ENERGIK om deze gegevens te gebruiken om de informatievragen te kunnen beantwoorden, om deelname aan activiteiten te verwerken of ieder ander soort aanvraag te verwerken zoals aangegeven in de hoofding van het webformulier.

Bij elke ontvangen e-mail hebt u steeds de mogelijkheid om uitgeschreven te worden uit onze mailinglist.

3.3 Foto-, Video- en geluidsopnames

Op alle evenementen kunnen foto’s, video’s of geluidsopnames worden gedeeld via de sociale media of op de website geplaatst op het archief. Elke deelnemer heeft het recht om dit op elk moment te weigeren of om het van de website of sociale media te laten verwijderen.

4. Verstrekking aan derden

Alle door u verstrekte gegevens worden niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Alle persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk door de bestuursleden van het ENERGIK, de verwerkingsverantwoordelijke genoemd en door de dienstverlenende firma die verantwoordelijk is voor het ontwerp van website, de verwerker genoemd.

5. Bewaartermijn

ENERGIK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden zoals beschreven in punt 3 te realiseren en op grond van wat wettelijk is vereist.

6. Beveiliging van de gegevens

ENERGIK heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

7. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan (puntje 10 – Contactgegevens) deze privacyverklaring vindt u onze contactgegevens.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

8. Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd). Deze informatie wordt gebruikt voor trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten. De diensten vermeld in deze paragraaf laten de eigenaar van de website toe om het webverkeer op onze website te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om het gebruikersgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google Analytics verzamelt gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie van browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of hoe deze naar onze website gekomen is.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (commission@privacycommission.be).

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Verklaring kan te allen tijde gericht worden aan:

ENERGIK VZW
Bedrijvencentrum regio Mechelen
Industriegebied Mechelen Zuid II
De Regenboog 11
2800 Mechelen
België
Tel. +32 (0)15/40.01.43
E-mail: info@energik.be
​Web: www.energik.be

11. Wijziging privacy statement

ENERGIK behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacyverklaring aan te passen.
We vragen bezoekers aan en gebruikers van onze site dan ook om ons privacy beleid regelmatig door te nemen.

Aangemaakt op 15 oktober 2018.