ENERGIE MANAGEMENT


In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. Deze richtlijn heeft consequenties voor elk bedrijf in Vlaanderen. Energiereductie en inzet van hernieuwbare energie maken nu al deel uit van de bedrijfsvoering van onze leden. Via een lerend netwerk biedt Energik de deelnemers een uniek inzicht in hoe dit op een efficiënte manier kan worden aangepakt.

Op 12 november 2015 gaf Energik dan ook het startschot voor een eigen platform rond Energiezorgsystemen

Presentatie Energieaudit Grote Ondernemingen - Joris Recko (Vlaams Energieagentschap): Powerpoint bestand ( 700KB)

Energiemanagers delen ervaringen rond beheersmaatregelen: PDF bestand ( 182KB)

Analyse Energieaudit - Grote Ondernemingen (26/11/2020): PDF bestand ( 259KB)

De EU stelde in haar energie- en klimaatplan volgende doelstellingen voorop:

  • de uitstoot van broeikasgassen met 40% verminderen
  • minstens 27% van de energie moet duurzaam worden opgewekt
  • een energie-efficiëntie verbetering met 27-30%

De verbetering van de energie-efficiëntie is wel de laatst vernoemde maar zeker niet de minst belangrijke pijler voor het welslagen van de beoogde energietransitie in de EU.

Evaluatie

Uit een recente evaluatie blijkt dat tegen 2020 de gekende 20/20/20 doelstellingen voor wat betreft de inzet van hernieuwbare energie en vermindering van broeikasgassen wel zullen worden gehaald maar dat de energie-efficiëntie daarentegen duidelijk onder de 20% verbetering zal blijven steken.

De verbetering van de energie-efficiëntie vormt momenteel dan ook de grootste uitdaging voor de periode tot 2020 en verder.

Europese Richtlijn

Het Europese Parlement en de Raad hebben een krachtige aanzet willen geven met de uitvaardiging van de energie-efficiëntie richtlijn (richtlijn 2012/27/EU van 18 oktober 2012).

Volgens artikel 8 van deze richtlijn worden aan de bedrijven een aantal concrete eisen opgelegd zoals doorvoering van energieaudits of invoering van een energiemanage-ment systeem (cf. ISO 50001 of eq.).

Vlaanderen

De implementatie van de EU-EER richtlijn wordt in Vlaanderen voor wat de grote bedrijven betreft geregeld via Vlarem II en de Energiebeleidsovereenkomst (EBO 2015 - 2020).
Om te voldoen aan de verplichting om energie-efficiëntie centraal te stellen binnen een bedrijf, is het opzetten van een energiezorgsys-teem een must. Door dit zorg-systeem wordt de aandacht voor energie structureel geborgd in uw bedrijfsvoering.