Lunchcauserie​​

LIG JE NIET WAKKER VAN ENERGIE VOOR JE BEDRIJF? ONTERECHT!
​Jochen De Smet, raadgever energie van Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein, legt u tijdens de lunchcauserie van 25 oktober 2016 uit waarom het onterecht is.

Ons energiesysteem staat voor een enorme uitdaging. In de komende decennia zal een transformatieproces zonder voorgaande worden gerealiseerd. Ons energiegebruik moet op lange termijn zowel duurzaam zijn, als betrouwbaar en haalbaar blijven.

Het recente klimaatakkoord in Parijs is de driver van het proces en het Europees klimaat- en energieplan voor de periode 2020-2030 bepaalt de mars-richting:
  • een verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 40% t.o.v. 1990
  • een stijging van het aandeel hernieuwbare energie naar 27%
  • een verhoging van de energie-efficiëntie van minimaal 27%
Tegen 2050 moeten de broeikasgassen met 80% verminderd zijn en moet 100% van ons elektriciteitsgebruik hernieuwbaar zijn. Woningen en andere verblijfsgebouwen moeten energieneutraal worden. Industriële productieprocessen moeten drastisch energiezuiniger worden en onze mobiliteit zal het zonder de klassieke brandstoffen moeten doen.

De grootste uitdaging voor Vlaanderen schuilt in de verhoging van de energie-efficiëntie: meer doen met minder en dit op alle terreinen (residentieel, industrie, mobiliteit).

De omslag naar een duurzaam energiesysteem vereist dan ook een gecoördineerde aanpak met een heel gamma aan acties. Acties die massaal gericht en kostenbewust investeren in energie- en gebouweninfrastructuur, die slimme oplossingen bedenken voor de diverse uitdagingen en werken aan een breed draagvlak voor de transitie en een vlotte samenwerking tussen alle betrokkenen uit de energiesector.

Om de energietransitie te doen slagen zijn een langetermijnvisie, stevige beleidsonderbouwing, meer samenwerking en vooral acties op het terrein noodzakelijk. De Vlaamse Overheid tracht een nieuw elan te geven aan het transitieproces en roept alle betrokkenen op tot engagement en medewerking via haar concept “stroomversnelling” (www.stroomversnelling.vlaanderen).

De heer De Smet zal dit concept tijdens de causerie in detail toelichten, uitgaande van de energievisie van de Vlaamse overheid, het aangekondigde energiepact, de komende Vlaamse Klimaattop van 1 december 2016, het actieplan energie-efficiëntie van de Vlaamse overheid, om te komen tot de uiteindelijke stroomversnelling.

Doel, uitgangspunten, werking en engagementsverklaring van de stakeholders zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Om u te helpen bij de energietransitie, die ook voor uw bedrijf voor de deur staat, geeft Eandis daarna nog toelichting over de beschikbare REG-premies van de distributienetbeheerders voor bedrijven. In lijn met de aanpassingen van de REG-premies voor huishoudelijke klanten verandert er hier immers ook heel wat vanaf 1/1/2017. Bepaalde premies worden op termijn afgebouwd, terwijl andere premies dan weer verhoogd worden.

Patrick Steurbaut van Eandis komt de verwachte aanpassingen uit de doeken doen.

Ten slotte ondertekent de vzw Energik haar engagementsverklaring in het kader van de besproken Vaamse stroomversnelling.

De deelname in de kosten bedraagt:
  • 105 euro (excl. BTW) voor leden van ENERGIK
  • 125 euro (excl. BTW) voor niet-leden.
In deze prijs is inbegrepen:
  • deelname aan de causerie
  • aperitief met borrelnootjes
  • 3 gangen lunch
  • aangepaste wijnen en water
  • koffie met versnaperingen