TETRA: Best Practice bij metingen in industriële stoomapplicaties

08-12-2016
Het Platform voor Duurzaam Stoomgebruik zal het projectvoorstel ‘Best Practice bij metingen in industriële stoomapplicaties’ indienen bij VLAIO voor praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door hogescholen voor ondernemingen en social profit organisaties.

De hoofddoelstelling van dit project bestaat erin om een interactief en online platform uit te werken dat Belgische stoomgebruikers een overzicht biedt van alle beschikbare meettechnieken en -toestellen die de toestandsgrootheden van stoom opmeten, aangevuld met een overzicht van veel voorkomende meetfouten die tijdens de ingebruikname van deze toestellen door de gebruiker worden gemaakt.

Dit projectvoorstel is het resultaat van een brainstorm-sessie waarbij we met de leden van het Platform voor Duurzaam Stoomgebruik een antwoord proberen te bieden op de noden en vragen van technologie- en stoomgebruikers. De leden van de stuurgroep stellen uit hun industriële contacten vast dat er vraag is naar een theoretisch onderbouwd, transparant en objectief overzicht van best beschikbare meettechnieken en –toestellen voor industriële stoommetingen. Om processen die stoom als warmtedrager gebruiken te optimaliseren zijn immers betrouwbare en nauwkeurige metingen nodig. De toestellen die hiervoor in aanmerking komen meten direct meetbare toestandsgrootheden zoals druk en temperatuur in
stoomapplicaties. Met deze gegevens worden dan de niet-direct meetbare
toestandsgrootheden zoals enthalpie en vochtgehalte berekend. Hoewel de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren het schijnbaar mogelijk maakt om deze eigenschappen op een relatief eenvoudige manier te bepalen, worden er tijdens het gebruik van dergelijke toestellen veel fouten gemaakt waardoor de gebruiker een verkeerd beeld krijgt van o.a. het energieverbruik van het proces in kwestie.

Met dit project wensen we de kwaliteit van de metingen in industriële stoomprocessen te verhogen zodat er te allen tijde betrouwbare resultaten worden afgeleverd die de gebruiker toelaat om b.v. een nauwkeurige energiebalans op te stellen.

Dat willen we realiseren door een open-source platform te implementeren in de onze website www.stoomplatform.be. De gebruiker zal via dat platform een technologie- en marktoverzicht ontvangen om een, door de gebruiker opgegeven, toestandsgrootheid in het proces te meten. In dit overzicht worden de werkingsprincipes van de meettoestellen theoretisch toegelicht en worden de voor- en nadelen van de werkingsprincipes die dezelfde toestandsgrootheid kunnen opmeten onderling met elkaar vergeleken. Een bijgevoegde theoretische omschrijving van het werkingsprincipe moet de gebruiker helpen inzicht te verwerven in de principiële werking van het toestel, waardoor de kans op configuratiefouten tijdens de ingebruikname afneemt.

De werking van dergelijke meettoestellen berust veelal op niet genormeerde meettechnieken waardoor er geen traceerbaarheid is in de technische specificaties die door de fabrikant ter beschikking wordt gesteld. Dit maakt het voor gebruikers onmogelijk om bepaalde beweringen die fabrikanten maken op voorhand te controleren. Daarom willen we, om de specificaties van deze meettoestellen objectief te verifiëren, een ‘Stoommeting verificatie’ labo-opstelling bouwen waarbij we stoom onder specifieke condities opwekken en opmeten.

Met behulp van een praktisch uitgebouwde labo-opstelling zullen alle technieken vergeleken worden ten opzichte van een genormeerd meettoestel en kan een objectief beeld worden gecreëerd.

Een nauwe samenwerking met de producenten en leveranciers is nodig om een correcte implementatie van het toestel in de labo-opstelling te garanderen. De vooraf gedefinieerde condities worden bepaald door het bereik van het meettoestel in kwestie. Het resultaat van de vergelijkende meting zal eveneens in het marktoverzicht worden opgenomen, terwijl de opstelling zelf voor educatieve doeleinden ter beschikking zal worden gesteld voor industriële partners.

Om de haalbaarheid en de slaagkansen van dit project te verhogen zijn we op zoek naar industriële partners die met ons in dit project willen stappen! Gelieve ons te contacteren op info@energik.be indien u interesse heeft om deel te nemen aan dit project.